Postoperativ smärta hos barn på en kirurgavdelning : En kvantitativ studie baserad på ett enkätunderlag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Studier har visat sig att barns postoperativa smärta i många fall är otillräckligt behandlad och barnen upplever ofta smärta som något obehagligt och skrämmande. Barn kan påverkas negativt av smärta och de kan utveckla skadliga beteendeförändringar efter en operation på grund av otillräckligt behandlad postoperativ smärta.

Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur barnen, på en specifik kirurgavdelning, mår under det första dygnet efter en operation då de blivit sövda, avseende deras postoperativa smärta. Om möjligt ska grupper som har ökad risk för otillräcklig postoperativ smärtlindring försöka identifieras.

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på ett konsekutivt urval. Deltagarna består av barn på en kirurgavdelning i åldrarna 4-16 år som alla har genomgått en operation där de blivit sövda. De har fått besvara en enkät om sin smärta ett dygn efter operation.

Resultat: I studien deltog 32 barn med en medelålder på 9,25 år. Medelvärdet av smärta just nu var 2,59. Medelvärdet av smärta som mest var 7,56. Medelvärdet av minsta smärtan var 1,03. De äldre barnen skattade sin smärta högre än de yngre. Pojkarna skattade sin smärta högre än flickorna. Allmän kirurgi skattade sin smärta högre än de andra kirurgityperna vid två av tillfällena. Urologi skattade sin smärta högst vid ett av tillfällena. Alla deltagande barn uppgav att den ordinerade smärtlindringen hjälpte. Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan könen, åldrarna eller de olika kirurgityperna.

Slutsats: En större studie, med fler tillfrågade barn, hade gett ett tydligare resultat. Mer forskning behövs inom området. Sjuksköterskorna måste bli bättre på att använda sig av smärtskattningsskalor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)