Förundersökning och koncept-framtagning av kompletterande produkt till RSS fallskyddssystem : Möjliggörande applicering av RSS fallskyddssystem till tak med fotrännor

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning:

Detta är en rapportering av ett examinationsprojekt inom högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivaren och projektbeställaren var Stefan Bäckström, VD för Roofac AB.

Syftet med projektet var att göra en förundersökning om möjligheten att applicera RSS (Roof Safety Systems) fallskyddssystem på tak med fotrännor genom en tillbehörsprodukt. Denna förundersökning skulle därmed leda till en kunskapsbank och material som skulle kunna vara till nytta för vidare utvecklingsarbete av tillbehörsprodukten. Syftet var också att göra en bedömning kring potentialen att erhålla en prototyp som är tillräckligt bra att användas som en tillbehörsprodukt.

Metoden att uppfylla syftet med projektet och uppnå de uppsatta målen har varit att använda PU-processen som har präglats i utbildningens olika projektarbeten.

I planeringen av projektet har verktyg som WBS, PERT-schema, Gant-schema och projektmodell använts för att strukturera projektet.

I förstudien har research, användarundersökning och analyser utförts för att samla kunskap och underlag till konceptframtagningsarbetet. Analyserna resulterade i en kravspecifikation som kan användas som ett underlag för utvärdering av genererade koncept. Även en mockup-modell av tak med fotränna har konstruerats för att underlätta testning och utvärdering av fysiska koncept-prototyper.

Konceptframtagningsarbetet har utgjorts av idégenerering, konceptgenerering och konceptutvärdering. Idégenereringen baserades på tre idégenereringssessioner, en med ett gäng studenter, en med produktutvecklingsingenjörer på Semcon i Karlstad och en med uppdragsgivaren och kollega på Roofac. Utifrån idéerna genererades sedan CAD-modeller som användes till att generera koncept. Koncepten utvärderades sedan med hjälp av för- och nackdelslista och matris. Resultatet av utvärderingen blev tre slutgiltiga koncept. För att uppnå målet med att leverera en fysisk modell/prototyp att använda som uppvisningsmaterial under utställningen av projektet, avgränsades prototypframtagnings- och testningsarbetet med att gå vidare med den lämpligaste av de tre slutgiltiga koncepten.

Från prototypframtagningen och testningen erhölls en fysisk modell av det koncept som valdes att gå vidare med efter konceptframtagningen. Denna modell användes tillsammans med en mockup-modell vid utställningen av projektet.

Baserat på resultatet från förstudien, konceptframtagningen, prototypframtagningen samt mockupbygget har en kunskapsbank samt material erhållits att kunna använda i vidare arbeten. Utifrån detta anses därför att syftet med projektet vara uppfyllt.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)