TAKK - bra för alla men nödvändigt för vissa : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares användande av TAKK

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att generera kunskap om förskollärares användande av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att förstärka det verbala språket i förskolor. En kvalitativ intervjustudie har genomförts med fyra förskollärare från två olika kommuner. Arbetet inleddes med en genomläsning av tidigare forskning och litteratur gällande TAKK. Studien har tagit teoretisk utgångspunkt i det relationella samt det sociokulturella perspektivet. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer och materialet bearbetades sedan med en kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visar att förskollärare framhåller positiva effekter av att använda TAKK med barn i förskolans verksamhet. Resultatet visar vidare att det är olika i vilken omfattning och med vilka barn TAKK används i förskolor. Detta ledde fram till slutsatserna att den enskilda förskollärarens intresse för TAKK är av betydelse, att förskollärare behöver erbjudas utbildning inom TAKK och att TAKK är bra för alla barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)