Skissande – ett verktyg för idéutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Alija Isanovic; [2012]

Nyckelord: inkubation; metamorfos; abstrakt; konkret; perspek;

Sammanfattning: SammanfattningI föreliggande examensarbete har jag försökt fördjupa mig konstnärligt och teoretiskt iskissande med avsikten att lyfta upp de viktiga momenten som sker inomskapandeprocessen. Mitt syfte var bland annat att använda skisser som ett verktyg isökandet efter nya idéer men också som ett pedagogiskt verktyg inom ramen för depraktiska skolämnena (bild och slöjd). De metoder jag använde mig av ärlitteraturstudier, egna och andras skisser, bloggdagbok på Internet (fotomontage) ochgestaltningsarbete i form av en konstruktion (skulptur). Mitt letande efter nya idéerbörjar med enkla, spontana skisser och så småningom omvandlas till mer konkretaföremål. Jag försökte synliggöra en metamorfos där ursprungliga tankar transformerastill en annan form och samtidigt får en ny dimension. Med tanke att mittgestaltningsarbete handlar om en process, något som är öppet för vidareutveckling,var jag tvungen att konkretisera mina idéer genom en modell och på ett illustrativt sättframställa mina tankegångar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)