Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med Patientnärmre vård.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Patientnärmre vård är en relativt ny vårdmodell som förekommer på fler och fler avdelningar på sjukhus i Sverige. Modellens mål är att sjuksköterskans administrativa uppgifter ska minskas för att tiden istället ska tillbringas i patientens närhet. Denna närhet ska medföra en ökad omvårdnadskvalité samt förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskorna. Studiens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att arbeta med Patientnärmre vård. Under datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer och en fenomenografisk ansats användes för att analysera resultatet. Resultatet visade att sjuksköterskorna generellt uppskattade att arbeta med Patientnärmre vård, men också upplevde att det fanns vissa begränsningar i hur modellen gick att genomföra. En positiv upplevelse var förbättrad arbetsmiljö där de tidsödande administrativa uppgifterna och stressen minskades. Dessutom upplevdes den ökade tillgängligheten till patient och materiel som mycket positiv. Den Patientnärmre vården upplevdes leda till en ökad kontroll och översikt på patienterna, vilket i sig medförde en ökad patientsäkerhet. Begränsningarna som upplevdes var ekonomiska och tidsmässiga men också kunskapsmässiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)