Enkla bolag i Frankrike och Sverige : En komparativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

Författare: Emilia Jensen; [2010]

Nyckelord: Enkla bolag;

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att först beskriva för läsaren vad ett enkelt bolag är i Sverige och i Frankrike, hur det regleras samt belysa skillnader som finns dem emellan. Tyngdpunken kommer att ligga på en persons rätt att vara bolagsman i ett franskt eller svenskt enkelt bolag samt deras skyldigheter och ansvar gentemot varandra och mot tredje man. Slutligen kommer jag, genom argumentation, jämföra de olika lösningarna i de två rättssystemen för att peka på skillnader och problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)