Ett ägande till varje pris: En studie om fenomenet bostadskarriär och hur det förhåller sig till två nya typer av bostadsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Markus Melin; Ib Rosvall; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fenomenet bostadskarriär är alltmer förekommande i dagens bostadsdiskussion. Problemet är att begreppet saknar en tydlig mening och innebörd – när fenomenet definieras verkar det röra alla boendeformer, och kopplas till att man anpassar sitt boende efter livssituation. Men när bostadskarriär används som begrepp i medie- och marknadsföringsmaterial är det främst inom det ägda boendet som bostadskarriären görs, och dess främsta syfte verkar vara ekonomisk vinst. Eftersom fenomenet saknar en tydlig innebörd har vi undersökt och analyserat vad det betyder och vilka värden det associeras till i dagens bostadsdiskurs, samt belyst dess förhållande till bostadsojämlikhet och det ägda boendets status. För att skapa djupare förståelse för hur bostadskarriär tillämpas och används praktiskt, har vi inkluderat två privata bostadsprojekt, vilka försöker sänka trösklarna till bostadsmarknaden genom nya finansieringsupplägg, i studien. Vi menar att begreppet bostadskarriär endast kan användas i relation till den ägda bostadsmarknaden. Genom att en bostadskarriär förstärker det ägda boendets ställning befäster fenomenet bostadsojämlikheten och vissa gruppers bostadsbrist. Begreppet bostadskarriär kopplas till självförverkligande och individualistiska värden, och till en tro på att om fler gör bostadskarriärer kan samhälleliga vinster uppstå. Dessa värden speglas inte minst i de två undersökta projekten. I det första framhävs att individen har en drivkraft att komma in på den ägda marknaden och därmed göra bostadskarriär. I det andra projektet laddas det ägda boendet och bostadskarriären med värden av stabilitet och möjligheten att socioekonomisk segregation kan brytas när ett område som präglas av hyresrätter blandas med bostadsrätter. Utöver det menar vi att de två projekten är ett resultat av en nyliberal samtid, där marknaden försöker lösa ett problem – bostadsförsörjningen – som egentligen ligger på det offentligas bord. Nyckelord: Bostadskarriär, bostadsojämlikhet, bostadsmarknaden, BRF 2.0, Bostäder för alla – nya finansieringsmodeller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)