Ungdomar, mat och måltider

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Susanne Lindén Lindén; [2011-02-28]

Nyckelord: Ungdomar; mat och måltider;

Sammanfattning: Olika undersökningar vittnar om att familjer inte äter tillsammans längre på grund av tidsbrist och olika aktiviteter på fritiden. Vi äter enklare måltider som inte är lagade och vi utför andra aktiviteter medan vi äter. Eller så äter vi snabbmat när vi är ”på språng” på väg till något annat. Dessa förändringar i måltidsstrukturen skulle kunna innebära att den hemlagade maten till viss del har ersatts av snabbmat. Undersökningarna påtalar också att måltidens sociala betydelse är viktig. Förändrade måltidsstrukturer där man inte äter tillsammans längre kan urholka den sociala sammanhållningen. Mat och måltider har olika symbolvärde för oss, beroende på vilken måltid vi äter, vilken miljö vi befinner oss i och vem vi äter tillsammans med. Middagen/kvällsmålet är den måltid som är mest socialt meningsfull i människors vardagsliv. Frukosten är oftast en individuell måltid man äter på olika tider och främst för att bli mätt.Syftet med min studie är att undersöka ungdomars tankar och upplevelser av olika måltider de deltar i. Undersökningen har utförts genom kvalitativa intervjuer. De ungdomar jag intervjuade var nio till antalet och gick sista terminen i årskurs nio. De kom alla från samma geografiska område och hade liknande familjeförhållanden. Sju av nio utövade någon slags sport på sin fritid.Mitt resultat visar att ungdomars upplevelser och tankar skiljer sig åt beroende på vilken måltid de äter. Middagen/kvällsmålet var den måltid ungdomarna tyckte var viktigast att samlas kring. De värden som de uttalade var viktiga när man åt tillsammans var gemenskap, trygghet, möjligheten till samtal, att bli sedd och framförallt lyssnad på. Mer än hälften av de intervjuade ungdomarna ogillade skolmaten. Istället för att gå till skolmatsalen var det vanligt att man gick till McDonalds eller ett café för att äta. När ungdomarna lagade mat till sig själva var det viktigt att det var enkelt att tillaga och gick fort, smaken var inte det primära just då. Om någon annan hade tillagat maten, som mamma eller pappa, var smaken och det sociala umgänget viktigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)