Följsamhet i behandling av venösa bensår

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Uppskattningsvis har cirka två procent av befolkningen någon gång under sin livstid haft ett bensår. Tittar man på enbart venösa bensår beräknas den siffran ligga på cirka 0,12-1 procent. Bensår är ingen sjukdom i sig utan ett symtom på någon underliggande sjukdom. Den vanligaste orsaken är någon form av cirkulatorisk störning exempelvis venös insufficiens. Den typ av behandling som rekommenderas vid venösa bensår är kompressionsbehandling. Följsamhet eller compliance handlar om i vilken utsträckning patienter följer råd, rekommendationer och ordinationer från läkare och annan vårdpersonal. Bristande följsamhet är ett problem både för den drabbade individen och för samhället. För individen leder det till ökat lidande och långsammare tillfrisknande. Syfte: Att förstå orsaken till bristande följsamhet vid behandling av bensår, samt att identifiera åtgärder som sjuksköterskan kan använda för att stärka följsamheten. Metod: Designen för arbetet är en litteraturstudie där både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts. Resultat: Smärta är en del av svårigheterna hos patienter som lider av bensår och smärta är något som har inverkan på det dagliga livet och begränsar patienternas möjligheter till att vara följsamma. Det är vanligt att patienter med bensår har bristande kunskap om sina bensår och behandlingen. Relationen mellan sjuksköterskan och patient har betydelse för följsamheten och är relationen god så leder det till att patienter i högre grad är följsamma i behandling. En strategi som sjuksköterskor använde i de fall patienter inte ville genomgå kompressionsbehandling var att kompromissa. Slutsats: De konkreta åtgärder för att stärka följsamhet som följer av resultatet är att stärka patientens förmåga att hantera symtom, att ge information eller utbilda patienten och att arbeta för en positiv relation mellan patient och sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)