Invandrarpojkar - Kriminalitet och livssituation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Integration av invandrare i det svenska samhället är ett aktuellt och angeläget ämne. En bristande social integration är ett resultat av en mängd olika faktorer på olika nivåer och kan leda till kriminalitet. Syftet med den här uppsatsen är att identifiera några av dessa faktorer och påvisa den speciella situation som uppstår för invandrarpojkar då dessa faktorer sammanfaller. Vår frågeställning är: Vilka sociala faktorer gör att pojkar med invandrarbakgrund hamnar i kriminalitet och missbruk?

Tillvägagångssättet har varit att med en kvaltitativ metod där tre nyckelinformanter, samtliga med mångårig erfarenhet från vård av kriminella invandrarpojkar, och fyra invandrare med ett kriminellt förflutet deltog. Nyckelinformanterna bidrog till att ge en övergripande bild av invandrarpojkars situation medan övriga informanter gav en specifik bild av deras personliga erfarenheter. Vid analysen utgick vi från teorier av Bauman, Weber, Berger & Luckman, Durkheim och begreppet stigmatisering för att kunna förstå ämnet på olika nivåer.

Resultatet av intervjuerna gav en skrämmande samstämmig bild av hur ett byråkratiskt samhälle, misslyckad socialisation och internalisering, socialt tvång och stigmatisering kan leda till mycket grov kriminalitet och visar även på en situation som måste betraktas som ett allvarligt samhällsproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)