Att arbeta med hjärtat : En kvalitativ studie angående det ideella engagemang som finns för de ensamkommande unga som har blivit uppskrivna till över 18 år.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studien undersöker volontärers upplevelser kring att ha öppnat upp sina hem för att ta emot en ensamkommande ungdom som blivit uppskriven till över 18 år av Migrationsverket. Studien har fokus på betydelsen av det ideella engagemang som nätverket “Blomman” bidrog med för ensamkommande unga. En kvalitativ metod användes bestående av sex semistrukturerade intervjuer, som hölls med sju informanter. Målgruppen är de frivillighem inom Blomman, som under 2017 tog emot eller hade ett ensamkommande barn hos sig som blivit uppskriven i ålder. Resultatet visade att ideellt engagemang är av stor vikt när det kommer till hanterandet av ensamkommande unga. Frivillighem bidrar med medmänsklighet och emotionellt engagemang. Det framkom dock att teoretisk kunskap krävs för att kunna se till de mest utmanande behoven. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)