Språkets betydelse i matematikundervisningen för andraspråkselever

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna studie omfattar hur lärare arbetar språkutvecklande med andraspråkselever inommatematik. Tidigare forskning har visat att det å ena sidan finns fördelar med en tvåspråkig matematikundervisning där eleverna får möjligheten att använda sig av sitt modersmål, å andrakan det vara en påverkande faktor som bromsar andraspråkselevers matematikutveckling.Dessutom har tidigare forskning visat att undervisningsspråket har en väsentlig roll förandraspråkselevers matematikförståelse vid arbete med textuppgifter och problemlösning.Syftet med denna studien är att undersöka hur lärare arbetar språkutvecklande med andraspråkselever inom matematik. De frågeställningar som besvaras i studien är: Hur arbetar lärare språkutvecklande för att främja andraspråkselevers matematiklärande? Vilka resurser anser lärarna i studien behövs för att möta andraspråkselevers lärande inom matematik? Samt vilka faktorer anser dem påverkar elevers lärande? Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsmetod där tillvägagångssätten ärsemistrukturerade intervjuer och strukturerade observationer. Det var totalt tre verksammamatematiklärare som deltog i undersökningen där det genomfördes intervjuer med alladeltagare och två observationer hos respektive lärare. Resultatet visar att lärarna arbetar på ettliknande sätt med språkutvecklingen i sina klasser. De anser att undervisningsspråket är enutmaning för andraspråkselever då det formella språket är avancerat för dem och att språketblev ett hinder i deras matematiklärande. I resultatet framkom det även att lärarna såg andrabakomliggande faktorer utöver språket som påverkade elevers matematikutveckling. Resultatetvisar även att lärarna ser fördelar med tvåspråkig undervisning om det funnits resurser i formav studiehandledning och modersmålslärare. Dessutom visar resultatet att anpassningar görspå gruppnivå i form av begreppsförklaringar, arbete i par/grupp och arbete i grupp utifrånkunskapsförmågor. Under observationerna framkom lärarnas språkutvecklande arbetssätt ochhur de anpassar undervisningen utifrån grupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)