Att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats : En kvalitativ studie ur ett psykologiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Trots att mycket skett inom jämställdhetsarbete på dagens arbetsplatser finns ännu problematik kring hur det är att vara anställd på en arbetsplats som har en majoritet av det ena eller andra könet. Studiens syfte var att utforska hur det är att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats samt hur den situationen eventuellt kan förbättras. Utgångspunkten var att fokusera på informanternas psykiska mående på arbetet. Materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer och analyserades sedan enligt Burnards flerstegsprocess. Resultaten visade på en variation i kvinnornas upplevelser där de upplevde sexuella trakasserier och en förhöjd kravbild i jämförelse med de manliga kollegorna, men också upplevda positiva erfarenheter som stödjande kollegor och raka och ärliga kommunikationsmöjligheter. Resultaten visade även på hur viktigt ett aktivt förbättringsarbete var när det gällde kvinnornas situation. Exempel på hur ett sådant förbättringsarbete kan bedrivas föreslås i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)