Autismkompetens gör skillnad : En Litteraturstudie om mötet med sjukvården för person med autism

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Abstrakt   Bakgrund: Autism är en neurologisk dysfunktion som ingår i gruppen autismspektrum disorder (ASD). Dysfunktion ger en skörhet som ofta leder till ohälsa. Som sjuksköterskor kan vi möta dessa patienter inom alla vårdområden och då skulle autismspecifik kompetens behövas.   Syfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva behovet av autismspecifik kompetens i mötet mellan sjuksköterska och person med ASD vid deras kontakt med sjukvården.   Metod: En kvalitativ litteraturstudie i form av en artikelöversikt av sex originalartiklar. Relevanta databaser för vårdvetenskap har använts och en kvalitativ innehållsanalys är gjord enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012).   Resultat: Resultatet visar att det finns ett behov av autismkompetens i mötet mellan sjuksköterskan och en person med ASD. Sjuksköterskan kan möta både vuxna och barn med en diagnos under spektrumet ASD oberoende vart hon arbetar. Autismspecifik kompetens hos sjuksköterskor ger ett bättre möte mötet och trygghet för patient med ASD.   Slutsats: Sjuksköterskan som är involverad i omvårdanden av personer med ASD behöver en autismspecifik kompetens. Både den teoretiska och den erfarenhetsmässiga kompetensen är viktig för att mötet med person med ASD ska bli så optimalt som möjligt för personen med ASD men också viktig för sjuksköterskans möjligheter till omvårdnad och tillfredställelse i sitt jobb.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)