Handlingsutrymme – Barnfamiljer i hemlöshet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares upplevelse gällande barnperspektivet i socialt arbete i Malmö stad och deras handlingsutrymme med barnperspektivets implementering. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Malmö stad som arbetar inom socialtjänsten med hemlösa barnfamiljer. Min slutsats from studien är att de fyra socialsekreterarna jag har intervjuat håller med om att de arbetar utifrån barnperspektivet och att det alltid tas i beaktning i varje beslut inom socialtjänsten. Socialsekreterarna har svårigheter att nämna praktiska arbetsuppgifter utifrån barnperspektivet och dess implementering i det dagliga arbetet. Socialsekreterarna nämnde även begränsningar i deras arbete som hindrar dem från att uppnå de krav som barnkonventionen ställer. Överlag upplever socialsekreterarna ett gott handlingsutrymme relaterat till barnperspektivet men även begränsningar. De tydligaste är i samhällets struktur och dess kontext. Antalet akutboenden som når upp till de krav som barnperspektivet ställer är få. Andra begränsningar inom organisationen är en stor arbetsbelastning och budgeten organisationen måste förhålla sig till. En annan begränsning är vid de tillfällen där socialsekreteraren och chefen har en motsatt bedömning gällande klienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)