Sambandet mellan kund- och marknadsinformation och företags ekonomiskautveckling – en studie av åkeribranschen i Sverige.

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Oscar Sandblom; David O'donnell; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Bakgrund och problemI mycket av marknadsförings- och strategilitteraturen påstås kund- och marknadsinformationofta ha stor betydelse för ett företags ekonomiska utveckling. Betydelsen av kund- ochmarknadsinformation anses dessutom ha ökat, bland annat på grund av att konkurrensen blivitallt hårdare då lokala marknader blivit globala. Den faktiska betydelsen och hur informationenskall användas är dock sällan verifierad med empiriska kartläggningar. Kund- ochmarknadsinformationens positiva betydelse för ett företags ekonomiska utveckling kan därförsägas vara ett axiom snare än ett väl kartlagt faktum.SyftenUppsatsförfattarna driver själva ett företag som arbetar med kund- ochmarknadsundersökningar. Det ansågs därför mycket intressant att jämföra förekomsten avkund- och marknadsinformation i företag med olika ekonomiska utveckling. Det första syftetmed uppsatsen är därför att beskriva om kund- och marknadsinformation förekommer blandföretagen i den valda branschen, åkeribranschen. Det andra syftet är att jämföra förekomstenav kund- och marknadsinformation i företagen inom åkeribranschen med stark respektivesvag ekonomisk utveckling. Ett tredje syfte är att jämföra utfallet av resultaten med teorin omsambandet mellan kund- och marknadsinformation och ekonomisk utveckling.MetodEn e-postenkät riktad mot åkeribranschen låg till grund för att mäta förekomsten av kund- ochmarknadsinformation. Den ekonomiska utvecklingen fångades genom att hämta ekonomiskdata från Affärsdata. Förekomsten av kund- och marknadsinformation jämfördes därefter medden ekonomiska utvecklingen.AvgränsningarValet av problem, syften och metod för uppsatsen för med sig flera avgränsningar.För det första ser uppsatsförfattarna på förekomst och inte på användning av kund- ochmarknadsinformation. För det andra baseras den ekonomiska utvecklingen på data som finnstillgänglig i Affärsdata. För det tredje löper det tillgängliga ekonomiska datat från 2001 till2004. Eventuella ekonomiska effekter som förekomsten av kund- och marknadsinformationhaft före 2001 och efter 2004 omfattas inte av undersökningen.4Resultat och slutsatserResultaten visar att förekomsten av kund- och marknadsinformation i åkeribranschen ärrelativt låg och att sambandet mellan kund- och marknadsinformation och ekonomiskutveckling inte är lika självklar som många litteraturförfattare anser. Korrelationen mellanförekomsten av kund- och marknadsinformation och genomsnittlig omsättningstillväxt förföretag i åkeribranschen är mycket låg.Resultaten stämmer väl med vissa forskares resultat, det vill säga att kopplingen mellan kundochmarknadsinformation och den ekonomiska utvecklingen är svag, men dåligt medlitteraturförfattarnas teorier.Förslag till fortsatt forskningUppsatsförfattarna har ett flertal förslag på lämplig fortsatt forskning som uppsatsförfattarnatror skulle bidra till att öka förståelsen för hur kund- och marknadsinformation påverkar ettföretags ekonomiska utveckling och således eventuellt bidra till att öka kunskapen om gapetmellan litteraturförfattarnas teorier och resultaten från bland annat denna studie. Lämpligaområden anses bland annat vara:• Undersöka användning av kund- och marknadsinformation i företag.• Undersöka beståndsdelarna i kund- och marknadsinformation.• Undersöka andra branscher än åkeribranschen.• Genomföra en longitudinell studie som granskar den ekonomiska utveckling ochanvändningen av kund- och marknadsinformation över flera år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)