Olikheter är en tillgång : En studie om integration av nyanlända barn i förskolan med fokus på kultur och språk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Att flytta till ett nytt land och anpassa sig till ett nytt språk, en annan kultur och nya normer och värderingar innebär en stor livsförändring. Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare arbetar med integration av nyanlända i förskolan med fokus på kultur och språk. Vidare, att undersöka vilka förutsättningar förskollärare anser är nödvändiga för en fungerande integration i förskolan. Kvalitativa intervjuer med fem verksamma förskollärare genomfördes vilket analyserades utifrån ett interkulturellt-och monokulturellt perspektiv. Resultaten visar att ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med en mångkulturell barngrupp, där barns olikheter ska synliggöras underlättar integrationen. Egenskaper som är viktiga är lyhördhet, flexibilitet, ödmjukhet och att vara en trygg vuxen. Förskollärarna i studien anser även att bakgrundsinformation om barnet och en god familjesamverkan är en viktig förutsättning. Fortsättningsvis visar resultatet att förskollärarna i studien arbetar med ord-kort, rim och ramsor och böcker för att utveckla språkutvecklingen hos nyanlända barn, både sitt modersmål och det svenska språket. När det handlar om synliggörande av andra kulturer visar resultatet på olikheter i arbetssättet hos förskollärarna. Några arbetar aktivt med att synliggöra andra kulturer i förskolans miljö och i firandet av traditioner, medan andra anser att detta är ett stort utvecklingsområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)