Urvalskriterier för visuellt enhetliga blandalléer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Enligt Bassuk et al. (u.å.) finns det en konflikt mellan rådande estetiska värderingar och en hög artdiversitet när träd används vid gestaltandet av områden. Samma eller ett fåtal arter planteras över hela kvarter vilket ger en låg artdiversitet. Detta kan få följder i form av sämre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur. Ett friskt trädbestånd är av stor vikt för att träden på bästa sätt ska kunna leverera ekosystemtjänster (Sjöman & Slagstedt, 2015; Sjöman, Östberg, & Bühler, 2012). Genom att plantera olika arter med liknande utseende kan det estetiska enhetliga uttrycket behållas samtidigt som artdiversiteten i området ökar. Bassuk et al. (u.å.) har i sin artikel brutit ner de kriterier som bidrar till trädens olika estetiska kvaliteter och sedan funnit arter med liknande utseende. I detta arbete prövas och utvärderas Bassuks et al. (u.å.) metoder på trädarter lämpliga för svenska förhållanden. Genom en försöksstudie visas på komplexiteten i att finna estetiskt liknande arter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)