Matematik i förskolan

Detta är en C-uppsats från

Författare: Ulrika Hom; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningMot bakgrund av läroplanens nya krav som träder i kraft 1 juli 011, är syftet med denna uppsats att ge pedagogerverktyg i vardagsarbetet för att kunna väva in matematik på ett meningsfullt och lustfyllt sätt.Mitt syfte är att inspirera och motivera pedagoger i förskolan att se sin verksamhet som en del av detsammanhängande utbildningssystemet, ge dem verktygen att kunna genomföra enklare aktiviteter som synliggörmatematiken, delge tankar kring möjligheterna med språkbruket samt kunskap kring vad som utgörgrundläggande taluppfattning och ett sätt att mäta detta i barngruppen.Jag hoppas kunna besvara följande frågor:• Hur kan pedagoger i förskolan arbeta med matematik för att möta den reviderade läroplanen förförskolans innehåll?• Hur kan pedagoger synliggöra matematiken i barngruppen?• Hur kan språket utnyttjas för att förstärka matematiken?• Hur mäter man var barnet befinner sig i sin utveckling av grundläggande taluppfattning?Jag har under flera perioder gjort observationer både på en förskola som medvetet arbetar med vardagsmatematikoch i en förskoleklass för att återge exempel på hur de arbetar kring matematik och har då fört observations-anteckningar.Resultatet visar att pedagoger på ett enkelt sätt kan engagera både gruppen och enskilda barn men att det är viktigtatt aktiviteten är meningsfull för att det ska ge resultat. Samspel med andra är betydelsefullt för lärandet eftersomman då hjälps åt att tolka resultaten och mediera kunskaper. Den vuxne blir en guide för barnen och skamöjliggöra för alla i barngruppen att göra nya erfarenheter för att kunna bygga på sin kunskap steg för steg. Detkan ske både genom formellt och informellt lärande med lek och aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)