Naturen som undervisningsarena : En didaktisk studie om förskollärares erfarenheter och upplevelser inom utomhuspedagogik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur undervisning kan bedrivas utomhus. I studien intervjuas fyra förskollärare verksamma i uteförskolor och förskolor med uteprofilering. Vi vill lyfta deras erfarenheter och upplevelser om undervisning utomhus. De två forskningsfrågor som besvaras i studien är; Vad upplever förskollärarna att utomhuspedagogiken får för innehåll, metod och syfte? och Vilka villkor för undervisning upplever förskollärarna påverkar utomhuspedagogiken? Den insamlade datan analyseras genom ett didaktiskt perspektiv samt de villkor för undervisning som kan upplevas. Analysen visar att informanterna inte kan se några hinder för utomhuspedagogik, men att det finns villkor som påverkar undervisningens utformning. Vidare visar analysen att naturen används både som metod för att förmedla undervisningen samt som innehåll i själva undervisningen. Den främsta fördel som samtliga informanter lyfter är den hälsoaspekt som naturen kan medföra, barnen får frisk luft, får sina rörelsebehov tillgodosedda och får lära och uppleva med hela kroppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)