Omorganisering och lärande i ett företag inom livsmedelsindustribranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning gjord i syfte att studera industriarbetarnas syn på sina roller i samband med modernisering och omorganisering av företaget. Uppsatsens empiriska del grundar sig på intervjuer av tio personer (underställda) och chefer genomförda på ett större livsmedelföretag i Sverige. Jag har grundat mitt arbete på analysen av dessa intervjuer med semistrukturerade frågor. Problem som uppstår inom organisationen i samband med förändringar och utvecklingar är starkt förknippade till dåligt fungerande kommunikation och förståelse bland arbetsgivarna och personalen. Även om företaget lägger stor vikt vid information i samband med förändringar, sker mycket av lärandet genom informella kanaler medarbetarna emellan. Hur man upplever förändringen är främst relaterat till hur man som individ bemöter ny kunskap och lärande i arbetslivet, men även vilken roll man anser sig själv ha inom respektive avdelning. Undersökningen behandlar ämnen som arbetsmoral, favoriseringar och hur dessa kan stoppas. Frustration uppstår då vissa känner sig orättvist behandlade om de inte har ett starkt eller konkret band till sin ledare. Arbetsmoralen brister då vissa inte tar sina sysslor på största allvar vilket gör att arbetskamraterna sliter ut sig och jobbar för två personer istället för en. Det ska därför förekomma tydliga arbetsfördelningar och förklaringar av vad som är varje individs uppgift inom företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)