Matematikbokens vikt i undervisningen : The importance of the mathematics book in teaching

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning: Hur använder lärare matematikboken i dagens undervisning? Dominerar boken undervisningen eller fungerar den som ett redskap, en så kallad artefakt? Syftet med denna studie är att undersöka matematikbokens vikt i dagens undervisning i årskurs tre, genom en kvalitativ metod. Studiens två forskningsfrågorundersökgenom observationer och semistrukturerade intervjuer med tre olika respondenter och tre olika skolor. Datainsamlingen analyseras med fenomenografisk forskningsansats skolinspektionens analysschema. Samtliga lärare som medverkade i studien hävdar att matematikboken är grundläggande i undervisningen samt att matematikboken används till åttio procent i undervisningen. Lärarna belyser att tiden är knapp och matematikboken underlättar tidsmässigt. Resultaten som framkom i studien är att matematikboken dominerar undervisningen. Elever arbetar i stora drag enskilt i matematikboken eller med material som är framtaget från matematikboken under lektionerna. Slutsatsen i denna studie är att det inte råder någon större individualisering eller socialt samspel i klassrummen på grund av den stora del enskilda arbete, lärare använder till största del material från matematikboken eller matematikboken. Slutligen visar både observationer och intervjuer att matematikboken dominerar undervisningen tidsmässigt. Stora undersökningar som TIMSS och PISA visar att nordiska länder använder matematikboken mer än övriga länder, samt ett nedåtgående resultat i matematik för Sverige. I denna studie undersöks matematikbokens vikt i dagens undervisning.     

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)