Kroppsspråkets påverkan i intervjusituationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur intervjudeltagare påverkades av intervjuledarens kroppsspråk, på vilket sätt detta visade sig samt bakomliggande orsaker till påverkan. Genom att skapa manipulerade intervjusituationer var målet att undersöka skillnaderna mellan deltagarnas reaktioner på ett bekräftande beteende och ett icke-bekräftande beteende hos intervjuledaren. I samband med varje intervju delades en enkät ut som ämnade undersöka intervjudeltagarnas upplevelser av intervjusituationen och intervjuledaren. Sammanlagt deltog tio personer, varav fem blev tilldelade bekräftande beteenden och fem blev tilldelade icke-bekräftande beteenden. Resultatet visade på att kroppsspråket hos deltagarna varierade mer under de icke-bekräftande intervjuerna jämfört med de bekräftande. Överlag visade dock kroppsspråket sig mest som en spegling av intervjuledarens beteende. Resultatet visade en större förändring i deltagarnas subjektiva uppfattning av situationen, vilket ledde oss till slutsatsen att individerna i vår studie inte visade upp sina känslor i lika stor utsträckning som de upplevde dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)