Anhörigas erfarenheter av att vårda och leva med en närstående som drabbats av stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund Varje år drabbas 17 miljoner människor av stroke, varav cirka 5 miljoner blir handikappade livet ut och behöver vård från bland annat anhöriga. Att vara anhörig till en strokedrabbad innebär ofta en stressig situation med både fysiska och psykiska konsekvenser. Syfte Syftet med litteraturstudien var att beskriva erfarenheter av att vara anhörig till en närstående som drabbats av stroke som bor och vårdas hemma. Metod En litteraturstudie gjord med åtta kvalitativa studier. Sökningar har genomförts i Cinahl och Scopus. Studierna har blivit granskade, analyserade och har ställts samman till ett resultat. Resultat Resultatet presenterades i fem kategorier och 13 underkategorier och visar många beskrivningar av känslor och krav som tyngde anhöriga och påverkade deras hälsa både fysiskt och psykiskt. Förändrade relationer, mötet med vården och anpassningen till en ny vardag var något som anhöriga kämpade med. Konklusion Litteraturstudien visar att anhöriga kan ha stora behov av stöd och information för att kunna klara av vårdarrollen. Genom att arbeta utifrån familjefokuserad omvårdnad kan anhörigas behov och styrkor lyftas fram. Ytterligare forskning på anhöriga till närstående som drabbats av stroke utifrån ett genusperspektiv skulle vara intressant, bland annat eftersom den största delen anhörigvårdare är kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)