Rosa & Blå

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Naweed Mohamadi; [2015]

Nyckelord: Genus; tradition; värderingar; könsroller; pedagog;

Sammanfattning: AbstraktBehandlar pedagoger i svenska skolan flickor och pojkar olika? Från förskoleklass upp tillårskurs 9 har eleverna krav på att gå i skolan och pedagoger har ett stort inflytande på hurbarn uppfattar sig själva och människor runt omkring. Genus är vår utgångspunkt i dettaexamensarbete, vi vill undersöka hur flickor och pojkar bemöts av pedagogerna. Behandlasman olika på grund av sitt kön och är detta medvetet eller omedvetet. Vi vill även undersökahur pedagogerna arbetar för att påverka de traditionella könsrollerna samt om de finns någrahinder eller möjligheter att arbete med genus i fritidshemmet. Vi har intervjuat totalt sexpedagoger.Resultatet visar att de finns en medvetenhet hos pedagogerna och de tänker på hur de bemöterflickor och pojkar och strävar efter att alla ska behandlas lika, men dock kan en del sitta iryggmärgen som pedagogerna inte tänker på. Därför är det viktigt att man granskar sig självmen även detta såg pedagogerna som ett hinder. Det finns också en risk att det inte hinns medeftersom barngrupperna är för stora.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)