Att få uppleva, känna och ta. Är biologiundervisning ute bra? 
 En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1-3 tillämpar utomhuspedagogik i sin biologi- och ekologiundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: yftet med denna studie var att ta reda på vilka erfarenheter ett urval lärare har gällande att använda sig av utomhuspedagogik i sin biologiundervisning. Valet av ämne är baserat på mitt tidigare examensarbete, där en forskningsöversikt gjordes över om biologiundervisning för- lagd utomhus har någon positiv inverkan på elevers lärande. Då studiernas resultat indikerade detta, väcktes ett intresse av att se om denna form av undervisning bedrivs ute i skolans var- dag då ej några forskningsprojekt är delaktiga. Denna studie har således undersökt hur ett ur- val lärare i årskurs 1-3 tillämpar utomhuspedagogik i sin biologi- och ekologiundervisning samt hur de anser att denna form av undervisning påverkar elevernas naturvetenskapliga lä- rande. Fyra lärare verksamma på en skola med utomhuspedagogisk profil intervjuades, där de redogjorde för hur de genomför denna form av undervisning samt hur de noterar ett lärande hos eleverna. Intervjuerna har tolkats och analyserats med hjälp av meningskoncentrering där sju relevanta teman för studiens syfte och frågeställningar samt mot bakgrund av studiens teo- retiska utgångspunkt framträtt. Analysen visade att lärarna använder sig av utomhuspedagogik i sin biologi- och ekologiundervisning där ämnesinnehållet i undervisningen kan kopplas till läroplanen, exempelvis livscykler, årstider och ekosystem. Det visade sig också att lärarna finner ett flertal positiva effekter gällande elevernas lärande genom denna form av undervis- ning, bland annat en ökad motivation och delaktighet, att eleverna minns undervisningen bätt- re samt en ökad ansvarskänsla för djur och natur. Slutsatsen av studien blev att det finns verk- samma lärare som i skolans vardag använder sig av utomhuspedagogik i sin biologi- och eko- logiundervisning, samt att ett flertal av de positiva effekter som tidigare stora forskningsstudi- er funnit på elevers lärande genom denna form av undervisning även noteras av lärarna i studien 


  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)