CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

Sammanfattning:

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. kunder, anställda, leverantörer, aktieägare samt lokalsamhällen och sedan aktivt agera på att ansvarsfullt sätt gentemot dessa. Det finns ett tydligt gap mellan teorier kring vad CSR är och bör innefatta och hur företagen använder sig av CSR som strategi i sin företagsverksamhet. Det finns ingen entydighet kring vad företagsansvar är och bör vara.

Det är troligt att olika branscher, trots stora skillnader, också har gemensamma nämnare vad gäller identifierade utmaningar. Det är av intresse att kartlägga dessa skillnader och likheter i en branschöverskridande jämförelse för att kunna förstå hur företag bäst bör arbeta med sina CSR- strategier. Syftet med denna studie är främst att undersöka hur svenska företag inom olika branscher implementerar strategiskt hållbarhetsarbete i sin affärsverksamhet. Studien ämnar kartlägga hur företagen kommunicerar sitt arbete inom områdena miljö och socialt ansvarstagande, samt identifiera gemensamma faktorer och skillnader som är kopplade till implementering av strategisk CSR.

Studien omfattar fyra svenska företag som är börsnoterade och ledande inom sin bransch: ABB, Electrolux, H&M och SEB.

Denna studie utgörs av dels en litteraturstudie i syfte att undersöka den vetenskapliga forskningen kring CSR-området och dels har en rad intervjuer genomförts med de företag som ingår i studien.

Litteraturstudien visar att den akademiska utvecklingen av CSR helt stannat av då nutida forskning inom området uteslutande hänvisar till tidigare studier. På grund av förvirringen kring begreppet CSR så har svenska företag helt valt övergå till att använda hållbarhet när de beskriver sitt strategiska arbete inom CSR. Resultatet visar att det har skett en branschspecifik anpassning av konceptet CSR både vad gäller tolkning och praktisk tillämpning. Det finns inga egentliga skillnader i hur företagen strategiskt arbetar med CSR eftersom samtliga företag i denna studie tillämpar samma riktlinjer och metoder för intressentanalys, materialitetsanalys osv. Den största skillnaden är vilka aktiviteter som strategierna resulterar i. Här ser man skillnader mellan olika branscher eftersom specifika prioriterade områden är nära kopplade till den egna verksamheten.

Det är inte självklart att företag ska ta ett samhällsansvar. Det går inte heller att fastställa hur stort och vilken typ av samhällsansvar företagen bör ta utöver den egna verksamheten. Vad som däremot går att avgöra är att ett företag oundvikligt påverkas av samhället eftersom ett företag utgörs av människor. Slutsatsen är att ju större ett företag är, desto med ansvar kan och bör de ta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)