Att konstruera en världsmästare : En semantisk studie i konstruktionen av professionell dam- och herrboxning i kvällspressens sportsektioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur sportsektionen i två stora svenska kvällstidningar konstruerar två framgångsrika svenska boxare, Mikaela Laurén och Badou Jack, som vann varsin världsmästartitel mellan hösten 2014 och våren 2015. De frågor som undersökningen försöker svara på är 1: hur den professionella boxningen konstrueras som verksamhet i samband med vinsten av en världsmästartitel, 2: hur den manliga respektive kvinnliga boxaren konstrueras inom denna verksamhet, och 3: huruvida dessa konstruktioner framställer herrboxningen som norm gentemot damboxningen. Materialet består av totalt fyra artiklar som publicerades i samband med respektive boxares vinst. Två artiklar är hämtade från Aftonbladet och två är hämtade från Expressen. Frågorna besvaras genom en analys av den ideationella metafunktionen ur systemisk funktionell grammatik (SFG). Undersökningen utgår från en analys av det semantiska skiktet i texterna för att blottlägga det kontextuella skiktet och därmed få insyn vilken typ av verksamhet som konstrueras. Resultatet visar att den profesionella boxningen konstrueras som en högst individualistisk och prestations- och statusinriktad verksamhet där vinnaren realiseras som den viktigaste deltagaren. Det visar även att den manliga boxaren och hans vinst konstrueras inom en historiskt och karriärmässigt viktig kontext och att den kvinnliga boxaren och hennes vinst konstrueras inom en främst personligt viktig kontext. Slutligen så visar analysen även på drag i den manliga boxarens text som kan tolkas som normerande för herrboxningen gentemot damboxningen, och detta utan att damboxningen nödvändigtvis förminskas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)