"Vilka bilar är lika stora?" : insamling av referensdata för språkförståelse med hjälp av bedömningsmaterialet Sofialådan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

Sammanfattning:

I denna studie har insamling av referensdata över språkförståelse hos treåringar med typisk språkutveckling genomförts. Till detta har bedömningsmaterialet Sofialådan (Westerlund & Öfverholm-Engström, 1995) använts. Sofialådan bygger som flera andra språkförståelsematerial på den s.k. act-outmetoden där man låter barnet agera med föremål efter en given instruktion. Med hjälp av föremålen i Sofialådan bedöms barnets förmåga att identifiera grundfärger och storleksbegrepp, kategorisera, flytta föremålenligt olika prepositionsanvisningar samt att följa flerledade instruktioner. Studien omfattar 95 barn i åldrarna 3;0-3;11 från kommunala förskolor i Uppsala kommun. Det finns ett samband mellan resultat och ålder så till vida att de äldre barnen får högre resultat på de flesta deluppgifter. En signifikant könsskillnad föreligger. På de flesta deluppgifter har en högre andel flickor än pojkar full poäng. Initialt genomfördes vissa ändringar, gällande bl.a. poängsättning och specifika instruktioner, för att förenkla utövandet. En manual har utformats inom ramen för detta arbete. Den innehåller tydliga instruktioner för utövande, en mall för resultatanalys, en förbättrad svarsblankett samt erhållen referensdata.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)