Trä och betonghus ur miljöperspektiv

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Ludvig Bruun; [2021]

Nyckelord: Trähus; betonghus; livscykelanalys; Ica; miljö; koldioxid;

Sammanfattning: Denna rapport är en fördjupning och jämförelse av trä och betonghus utifrån miljöperspektiv med koldioxidutsläpp i fokus. Rapporten har också vidrört hur människan påverkas av att bo i respektive hustyp. Då omfattningen av detta arbete inte är tillräckligt för att göra en egen livscykelanalys har tidigare arbeten studerats och rapporten har landat i ett utredningsarbete.  Utifrån de analyserade livscykelanalyserna för trä och betonghus har resultatet visat att betong orsakar minst utsläpp av koldioxid. Däremot har dessa livscykelanalyser haft lite annorlunda delar beräknade och kan därför inte jämföras rakt av. Vidare måste viktiga poänger så som träets fördelar vid förbränning och dess koldioxidneutrala kretslopp tas i åtanke vid jämförelsen. En livscykelanalys består av tre olika delar där trä presterar bättre än betong i vissa avsnitt och tvärt om. VOC (lättflyktiga organiska föreningar) och formaldehyd har utretts i syftet av att undersöka hur människan påverkas fysiskt av att bo i respektive hus genom tidigare studier. Testerna för dessa ämnen har dock skett på andra projekt än de som rör livscykelanalysen men ger en generell uppfattning om hur vardera typ av hus beter sig.  Slutsatserna av arbetet har landat i att det trots allt blev väldigt jämt mellan trä och betonghus utifrån miljöperspektiv. Dock är uppfattningen att trä har övervägande fördelar då det framförallt är en förnybar resurs som är av stor betydelse. Vad som också konstaterats är att trä och betong har olika för- och nackdelar och för att bygga så miljövänligt som möjligt kan det möjligtvis vara lämpligt att dr nytta av båda materialens fördelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)