Aktivitetsförmåga, symtom, smärta och tillfredställelse hospatienter ett till två år efter tumbasartroplastik ochefterföljande rehabilitering.

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Arbetsterapi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka aktivitetsförmåga, symtom, smärta ochtillfredställelse samt sambandet mellan aktivitetsförmågan, gipstid ochantalet behandlingstillfällen hos arbetsterapeut efter tumbasartroplastik 1till 2 år efter operation och efterföljande rehabilitering. Till samtligapatienter (n = 80) som opererades från jan 2008 till mars 2009 skickadessjälvskattningsinstrumentet, hälsoenkäten Quick DASH samt ett frågeformulärgällande om man var tillfredställd/ nöjd med operationen. Hälsoenkätenbelyser dimensioner av hälsorelaterad livskvalité och kan vara till god hjälpi det kliniska arbetet. Svarsfrekvensen i studien var 91 % och 86 % avpatienterna svarade att man var nöjd med operationen. Quick DASH scoreräknades ut (n = 67) till medianvärde på 11,4 poäng . Den enskilt svårastskattade aktiviteten var att öppna en ny burk eller hårt sittande lock medmedianvärde 3 poäng. Ett svagt signifikant samband kunde ses mellan antaletbehandlingar hos arbetsterapeut och aktivitetsförmågan mätt med Quick DASH 1till 2 år efter operationen (r < 0.25, p < 0,055). Inga andra samband kundekonstateras. Studiens resultat påvisade jämförbar aktivitetsförmåga medflertalet andra studier samt även gentemot normalpopulationens medelvärde på10, 1 poäng. Resultaten kan ändå stärka betydelsen av det klientcentreraderehabiliteringsarbetet postoperativt och initiera betydelsen av enlångtidsuppföljning 6 -12 månader postoperativt för att kartläggaaktivitetsnedsättningar och vid behov ge patienterna kompensatoriskamodeller, som grepphjälpmedel och ergonomi för att minskaaktivitetsnedsättningen i vardagens aktiviteter. I en kommande studie skulledet vara av intresse med en kvalitativ jämförelse mellan patientgrupper somblev nöjda och inte blev nöjda med operationen. Patienternas upplevelse avolika lång gipstid skulle även kunna fångas i en sådan studie.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)