Humor i vården: ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av humor inom vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Författare: Peter Edman; [2021]

Nyckelord: Litteraturstudie; humor; omvårdnad;

Sammanfattning: Bakgrund: Humor kan användas som verktyg inom vården, till exempel som ett verktyg för kommunikation mellan vårdpersonal och patient och för patientens stresshantering. Dock är det inte självklart hur detta görs. Syfte: Syftet är att belysa patienters erfarenheter av humor i vårdmötet. Metod: Litteraturstudie baserad på nio kvalitativa studier. Studierna har analyserats utifrån Fribergs (2018) femstegsmodell där kategorier och underkategorier identifierades. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Huvudkategorierna var: Livskvaliteten förbättras, Människor förs samman och Ger styrka. Konklusion: Humor kan leda till att patienters välmående ökar samt en bättre förmåga att hantera sjukdom. Det kan också verka relationsfrämjande och underlätta kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Att använda humor kräver dock eftertanke.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)