Att möta patienter med alkoholproblem - Faktorer som påverkar mötet ur ett sjuksköterskeperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: I det dagliga arbetet som sjuksköterskor sker ofta möten med patienter med alkoholproblem inom alla olika kliniker. Sjuksköterskors arbete regleras av lagar och skall genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som påverkar mötet med patienter med alkoholproblem ur ett sjuksköterskeperspektiv. I resultatet presenteras olika faktorer som påverkar mötet för sjuksköterskan med patienter med alkoholproblem. Ett antal studier visar på att attityder och föreställningar hos sjuksköterskan om hur en person med alkoholproblem fungerar påverkar mötet med patienter med alkoholproblem. Det framkommer även att sjuksköterskors egna dryckesvanor och personliga attityd till alkoholförtäring påverkar deras syn på patienter med alkoholproblem. Generellt sett visar det sig i resultatet att sjuksköterskors brist på kunskap inom området är en viktig faktor för vad som påverkar mötet. Detta innefattar rätt information om rekommendationer för icke skadlig konsumtion och erfarenhet ifrån verkligheten. Vidare framhåller sjuksköterskor i studierna att anledningar till att inte ta upp alkohol med sina patienter är en rädsla för hur patienten skall reagera eller att sjuksköterskorna är tveksamma till vilka råd som är riktiga att ge till patienterna. Sjuksköterskor inom olika vårdområden har olika synsätt på arbetet med patienter med alkoholproblem. Konklusion: En större förståelse för patienter med alkoholproblem kan vara avgörande för att erbjuda dem en god vårdande relation. Sjuksköterskor är i behov av kunskap för att våga ta upp frågor om alkohol i förebyggande och stödjande syfte. Detta kommer enligt författarna skapa mer möjligheter och mindre hinder för sjuksköterskor, i de dagliga möten som sker med patienter med alkoholproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)