Outsourcing av lönehantering : Vilka kontroller utförs? Behåller kunder kontroll?

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emelie Edvall; Frida Nyman; [2010]

Nyckelord: Kontroll; lönehantering; outsourcing; kontrakt;

Sammanfattning:

I Sverige finns det ett flertal kollektivavtal och lagregleringar som påverkar lönehantering. Det kan vara en anledning till att företag väljer att outsourca lönehantering till en extern part. Vid outsourcing förflyttas kontroll och i uppsatsen redogör vi för vilka kontroller som leverantör respektive kund utför efter outsourcing av lönehantering. I uppsatsen besvarar vi om kunder behåller kontroll efter outsourcing av lönehantering. Vi har förutom fokus på kontroll besvarat frågeställningarna genom att undersöka vilka faktorer företag som outsourcar lönehantering utgår från vid val av leverantör och hur kontraktet är utformat.

Till hjälp att utreda vilka kontroller som utförs och om kunder förlorar kontroll över lönehantering gjordes sex besöksintervjuer; med tre leverantörer och tre kunder. Slutsatsen blev att det utfördes flera kontroller hos både leverantörer och kunder. Kontrollerna som kunderna utförde baserades till stor del på material från leverantören. Resultatet blev även att leverantörerna och kunderna fått intryck av eller upplevt att kunden behöll kontrollen över lönehanteringen efter outsourcing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)