“Welcome to my unlikely existence” : En kvantitativ dataanalys av incel-forumet incels.net

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att studera onlineforumet incels.net för att undersöka huruvida medlemmarna vid forumet har liknande bakgrund och/eller gemensamma erfarenheter. Detta undersöktes med hjälp av på förhand utvalda variabler baserade på risk- och skyddsfaktorer tagna från riktlinjer inom socialtjänsten. Tidigare forskning har kunnat kartlägga en specifik rådande diskurs bland incels och uttryck av psykisk ohälsa hos gruppen men inte kunnat visa på gemensamma erfarenheter på kvantitativ nivå. Studien använder sig av en kvantitativ dataanalys som metod. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för studien är kritisk realism, social exkludering och stämplingsteori. I diskussion av resultaten har social exkludering och stämplingsteori använts. Studien utfördes genom granskning av totalt 12 700 inlägg på online-forumet incels.net. I studien ingick granskning av 111 medlemmar på onlineforumet incels.net. Dessa medlemmars inlägg granskades för att sedan föras in i ett statistiskt sammanställt ark för att se vilka variabler som uppfylldes av vardera medlem. Det insamlade materialet undersöktes sedan genom olika typer av statistiska analyser såsom korstabulering med Chi2-test och korstabeller för att kunna urskilja samband. Vid utförandet av de statistiska jämförelserna användes programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Resultatet av studien visade på en förhöjd andel psykisk problematik hos medlemmarna på forumet vilket sedan diskuterades och jämfördes med övrig befolkning. Resultatet visade även på ett samband mellan dåliga familjeförhållanden och psykisk problematik hos medlemmarna på incels.net.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)