Äta som vanligt - vägen tillbaka : En kvalitativ studie om upplevelser och tankar kring ätträning och måltidssituation vid behandling av ätstörning hos ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Vendela Eriksson; Emelie Ödmann; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Inledning: Anorexia Nervosa är en restriktiv ätstörning som bland annat leder till en lågkroppsvikt och nedsättning i kroppslig funktion. Måltider framkallar negativa känslor hos individer med ätstörning och följaktligen har ätträning erkänts vara en viktig förutsättning för en tillfredsställande behandling.

Syfte: Att undersöka upplevelse av och tankar kring ätträning som ingår vid behandling av ätstörning hos ungdomar. Att utifrån detta framförallt bättre förstå vilka faktorer i samband med måltidsituationen som behandlare, patienter och anhöriga beskriver vara främjande för tillfrisknandet.

Material och metod: I studien genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med före detta patienter, anhöriga till någon som tidigare haft en ätstörning och behandlande personal på en ätstörningsenhet. Det transkriberade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

Resultat: Analysen resulterade i kategorierna: motivation, överlåta kontroll, gemenskap vid måltid, rutiner, kostval, portionsstorlek, viktuppgång och att normalisera.

Slutsats: Resultatet tyder på att det finns framgångsfaktorer i ätträningen som är oberoende av behandlingsform och detta oavsett om det är ur behandlares, före detta patienters eller anhörigas perspektiv. En av faktorerna är motivation vilken krävs för modellinlärning och för att ätträningen ska ske. Ett viktigt steg för att bryta det destruktiva ätmönstret är att släppa kontroll över måltiden. Att bryta isolering genom att äta tillsammans kan också främja ätträningen. En regelbunden måltidsordning är en rutin som framstår som positiv. Att snabbt komma igång med ätandet, välja vanlig mat och äta hela portioner främjar viktuppgång och tillfrisknande. Den gemensamma nämnaren hos dessa framgångsfaktorer verkar vara en strävan efter att uppnå en normal måltidssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)