Erfarenheter om Evidensbaserad praktik från en verksamhet : I Bosnien-Hercegovina

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Sammanfattning: Studien syftade till att belysa arbetet med missbruksvården i Bosnien-Hercegovina. Det som har studerats är hur de yrkesverksamma ser på forskning, egen erfarenhet samt klientens erfarenheter och önskemål i valet av behandling. Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer har genomförts och sedan studerats. Dessa intervjuer utfördes på ett behandlingshem i Bosnien-Hercegovinas huvudstad Sarajevo och antalet intervjupersoner var fem personer. Resultatet visade hur de arbetar på behandlingshem i Bosnien-Hercegovina. Resultatet visade även att Bosnien-Hercegovina använder sig utav evidensbaserad praktik. Vikten ligger i att få en trygg och verksam vård. Evidensbaserad praktik används utifrån tre olika källor, dessa är klientens erfarenhet, behov och önskemål, den professionellas erfarenhet och förmåga samt vetenskaplig kunskap. BosnienHercegovina tillämpar dessa tre olika källor i sitt behandlingsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)