Vägen tillbaka till ett aktivt liv i samband med cancerbehandling En intervjustudie om upplevelsen av fysioterapeutisk grupprehabilitering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns forskning vars resultat visar att fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling har goda effekter avseende biverkningar och välmående. Tidigt insatt rehabilitering efter en cancerdiagnos är en relativt ny företeelse i Sverige. Det finns därför förhållandevis få studier kring patienters upplevelser av rehabiliteringen och tiden efter avslutad rehabilitering.Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med cancerdiagnos vilka deltagit i och avslutat tidigt insatt rehabilitering upplevt sitt deltagande, sin fysiska aktivitetsnivå samt övergången mellan rehabilitering och egenträning.Metod: Individuella intervjuer med fyra personer vilka under hösten 2016/våren 2017 deltagit i grupprehabilitering för patienter med cancerdiagnos. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Resultatet visade olika positiva upplevelser av tidigt insatt rehabilitering, då den ansågs ge struktur och mening med vardagen samt bidra till minskade medicinbiverkningar i form av fatigue, illamående och ledvärk. Att rehabiliteringen utfördes i grupp upplevdes medföra stora psykosociala fördelar såsom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, minskad isolering samt ökad motivation till aktivt deltagande. Fysioterapeutens ledarskap och yrkeskunnande ansågs avgörande för motivation och inställning till träning hos deltagarna. Övergången från professionellt handledd rehabilitering till egenträning upplevdes som utmanande och ytterligare stöttning efterfrågades.Slutsats: Den tidigt insatta rehabiliteringen bidrog till många fysiska och psykiska fördelar för individen. Det är av stor betydelse att rehabiliteringen leds av fysioterapeuter som med sin kompetens kan motivera och individanpassa rehabiliteringen. Den upplevda svårigheten gällande övergången från rehabilitering till egenträning indikerar att det finns ett behov av stöd under en längre period.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)