Att vara eller icke vara - de digitala produktkatalogernas framtid : En kvalitativ studie om konsumenters upplevelse av digitala produktkataloger

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Denna studies syfte är att skapa förståelse för hur konsumenter upplever användandet av digitala produktkataloger och vad för typ av värde de ger dem. För att undersöka detta skedde en observation i kombination med intervju av tio respondenter i åldrarna 21–72 år. Respondenterna fick söka upp en av tre i förväg utvalda digitala kataloger inom kategorin sällanköpsvaror för att sedan beskriva sin upplevelse. Uppsatsförfattarna arbetade efter en intervjuguide i samband med intervjuerna som tog 15–20 minuter var. Resultatet visar att de flesta upplever någon typ av svårighet i användandet av de digitala katalogerna och fick de välja föredrog endast en av de tio respondenterna en digital katalog framför en fysisk. Dessutom hade endast tre av tio varit i kontakt med en digital katalog tidigare jämfört med den fysiska upplagan som alla någon gång hade använt. Utifrån detta resultat ser det ut som att digitaliseringen av produktkataloger tycks ha minskat användandet och konsumenterna kommer inte längre i kontakt med produktkataloger i samma utsträckning när de presenteras på digitala plattformar. Dessutom visar resultatet att de allra flesta respondenter menar att värdet de får ut av de digitala produktkatalogerna är inspiration, oavsett om de under observationen valde en katalog mer baserad på presentation av sortiment än med ett inspirerande upplägg. Oavsett upplevelse och upplevt värde föredrar dock de flesta att söka upp produkter direkt i företags webbutiker i stället för att använda digitala produktkataloger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)