Vad var det vi sa? Det kommer bli bra! En litteraturstudie om elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja deras välmående

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för Scen och Musik

Sammanfattning: Som framtida lärare blir det viktigt att få en bild över hur elevers mående ser ut inom musikämnet för att kunna skapa en god undervisning. Studiens syfte är att kartlägga elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja elevers välmående. Forskningsfrågorna lyder: Vad säger musikpedagogisk forskning om elevers mående inom musikutbildning? och Vad säger musikpedagogisk forskning om hur musiklärare kan bidra till en undervisning som främjar elevers välmående i musikutbildning? Detta är en systematisk forskningsöversikt som bygger på 20 vetenskapliga studier med utgångspunkt i databaserna ERIC, RILM och Swepub. Resultatet visar att det är problematiskt med elevers mående inom musikutbildning då det framkommit att många elever mår dåligt och upplever prestationsångest, stress, utbrändhet och depression. Vidare har låg motivation, låg självförmåga, låg självkänsla och hög självkritik visat sig vara vanligt bland elever. Resultatet presenterar mestadels rekommendationer kring hur lärare kan främja elevers välmående. Det föreslås att det är viktigt att skapa en trygg och öppen klassrumsmiljö med fokus på relationsskapande, att musicera i grupp och att ge eleverna användbara verktyg för sitt mående. Det rekommenderas även ett införande av olika kurser i musikutbildningen som har med välmående att göra. Vidare skulle framtida forskning behöva fokusera på elevers positiva mående, pröva konkreta hanteringsstrategier och utvärdera dessa samt forska vidare på specifika åldersgrupper."

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)