Patienters preferenser för delaktighet i vården under livets slutskede.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande samt stärka patienternas välbefinnande. I livets slutskede är delaktigheten central för att patienterna ska uppleva att den sista tiden i livet är värdig. För att främja delaktigheten behöver ett personcentrerat förhållningssätt tillämpas och patienterna bör få tillräckligt med information om sin sjukdom. Syfte: Beskriva patienters preferenser för delaktighet i samband med palliativ vård i livets slutskede.  Metod: Litteraturöversikten genomfördes utifrån en kvalitativ metod med induktiv ansats. Dataanalysen har gjorts enligt Fribergs femstegsmodell.  Resultat: 13 vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet som delades in i tre huvudkategorier som visade sig vara centrala preferenser för patienternas delaktighet: “behov av kunskap”, “hantera sin sjukdomssituation” samt “beslutsfattande”. Kategorierna mynnande ut i underkategorier där informationen och kommunikationen var väsentliga för patienternas kunskap. För att kunna hantera sin sjukdomssituation var kontroll och förberedelser inför döden viktigt. Beslutsfattandet kan antingen ske genom självbestämmande eller i samråd med andra. Slutsats: För att patienterna i livets slutskede ska kunna bli delaktiga är det viktigt att patienternas preferenser för information och kommunikation uppnås. För sjuksköterskan är det väsentligt att anpassa vården utifrån varje individ samt att utgå från patienternas preferenser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)