Barnmorskans handläggning av efterbördsskedet – en observationsstudie med efterföljande intervju

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Barnmorskan ansvarar självständigt för handläggning av normal graviditet, förlossning och eftervård samt identifikation och bedömning av avvikelser. Förlossningsprocessen avslutas med efterbördsskedet som startar när barnet är förlöst och avslutas när placenta samt fosterhinnor är framfödda. Efterbördsskedet kan handläggas utifrån två olika metoder, aktiv och avvaktande handläggning. Mest förekommande ses en kombination av metoderna. Barnmorskans handläggning har studerats och utvecklats utifrån studier för att hitta en metod som bidrar till en så liten postpartumblödning som möjligt. Syfte: Syftet är att beskriva hur barnmorskan handlägger efterbördsskedet. Metod: En kvalitativ observationsstudie med efterföljande intervju har genomförts med tio barnmorskor verksamma inom förlossningsvården i Västsverige. Innehållsanalys har använts för att tolka och sammanställa resultatet. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades; handläggning i väntan på placenta, främja framfödandet av placenta och kontroll av uterus, barnmorskan informerar och kommunicerar. Slutsats: Resultatet visar att barnmorskor handlägger efterbördsskedet på olika sätt samt att barnmorskorna i studien kombinerar metoderna och/eller använder sig av tekniker som inte ingår i varken aktiv eller avvaktande handläggning. Då barnmorskan inte berättar om hur själva handläggningen går till, innebär det att den födande kvinnan inte blir delaktig och kan därför inte ta ett aktivt beslut. Nyckelord: Barnmorska, efterbördsskede, handläggning, kommunikation, kvinna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)