Att identifiera och samverka kring läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. Erfarenheter från en skola.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I den här intervjustudien undersöks hur klasslärare, specialpedagoger, speciallärare och modersmålslärare beskriver att de upptäcker läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever samt hur de samverkar när dessa svårigheter upptäckts. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer från en skola där intervjuerna analyserats utifrån en tematisk analys. De tre teman som framkom ur analysen var identifiering av flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling, samverkan mellan pedagogerna för undervisning av flerspråkiga elever och föräldrastöd.Studien har visat att berörda yrkesroller upptäcker flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter genom användandet av olika material och metoder. Dessa material och metoder används för att identifiera var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. De berörda yrkesrollerna beskriver även att de upplever identifiering av flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter som svår och problematisk. Denna problematik grundar sig i att finns ett stort antal påverkande faktorer att ta hänsyn till. De flerspråkiga eleverna som har läs- och skrivsvårigheter behöver kartläggas inom respektive språk för att få ett rättvist resultat. Undersökningen visade även att pedagogerna på den undersökta skolan upplevde det som svårt att få till ett väl fungerande samarbete med framförallt modersmålslärarna, vilket påverkar elevernas identifiering av läs- och skrivsvårigheter. Den största orsaken till detta beskrev de grundade sig i organisatoriska skillnader. Vidare beskrevs att det är av största vikt att få till ett väl fungerande samarbete på skolan för att på bästa sätt kunna bemöta flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)