Mor ror. Far är rar : En analytisk studie av genus i läromedel i engelska och franska i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten; Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

I vårt examensarbete har vi genusgranskat två läroböcker som används i gymnasieskolan. Den ena heter Escalade 1 och används i steg 1 i franska och den andra heter Give ’n’ Take: Reader och används i engelska kurs A på yrkesprogrammen. Frågan vi har ställt oss är hur bilden av mannen respektive kvinnan förmedlas i både bild och text i läroböckerna samt om böckerna lever upp till de krav som styrkdokumenten ställer på jämställdhet mellan könen.

Vi har kommit fram till att läroböckerna bevarar den traditionella begränsningen som finns på grund av kön där mannen framhålls på bekostnad av kvinnan vilket förmedlar en bild av att mannen och kvinnan inte är lika mycket värda och inte heller har samma möjligheter. Dessutom framställs kvinnan som mer emotionell än rationell och mannen saknar till stor del känsloregister. Det här resultatet gör att ovan nämnda läroböcker inte lever upp till de krav på jämställdhet som styrdokumenten ställer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)