Measuring Environmentalism - A critique of the EPI and why Gender Equality matters for environmental policy.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Humanekologi

Sammanfattning: I denna avhandling har jag kritiserat EPI (Environmental Performance Index) och det sätt ett lands hållbarhetspolicy tenderar att mätas. Jag har granskat tidigare bortsedda aspekter av nationernas miljöpolicy och försökt föra dem fram i hopp om att dessa kommer att användas för framtida miljömätningar. Jag har också tittat på sambandet mellan jämställdhet och statlig miljö och försökt hitta empiriska, kvantitativa bevis som visar korrelationer mellan EPI och procent-andel kvinnor i parlamentet. Detta har gjorts genom att mäta stora mängder statistiska data och analysera detta med hjälp av kvalitativ teori, i det så kallade ”mixed methods approach” för samhällsvetenskap. Avhandlingen visar inte någon statistiskt signifikant samband mellan dessa två specifika variabler, men visar att det sannolikt finns en stark koppling mellan jämställdhet och miljöhänsyn i stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)