Schhh! Hör?! En studie om ljudmiljön i förskola

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Författare: Susanna Magnusson; Emelie Saarep; [2009]

Nyckelord: buller; ljudmiljö; arbetsmiljö;

Sammanfattning: BAKGRUND: Ljud är en del av livet. Hur man upplever eller uppfattar ljud är olikaoch individuellt. I dagens förskolor förekommer det positiva ochnegativa ljud. Musik och sång är ljud som ofta upplevs som positiva,medan ljud från ventilationssystem, barnskrik, telefonsignaler ochljudet från hårda lekmaterial kan upplevas som störande ochoönskade.SYFTE: Vi vill med vår studie undersöka vad pedagoger har för upplevelseroch resonemang kring sin ljudmiljö i förskola.Våra tre frågeställningar är:Hur påverkas den psykosociala miljön av ljudmiljön?Hur påverkas pedagogernas arbete och barnens vardag?På vilket sätt arbetar pedagogerna med att förändra sin ljudmiljö?METOD: Studien är gjord med self report som metod, och är kvalitativ. Elvapedagoger/arbetslag har deltagit.RESULTAT: Av resultatet framgår det att ljud påverkar vuxna och barn. Genompositiva ljud får barn och vuxna möjlighet att uttrycka sina känslor.En hög och påfrestande ljudmiljö kan däremot leda till hörselskador,stress, irritation, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Vad sompåverkar ljudmiljön är faktorer som barngruppens storlek, lokalernasutformning, lekmaterial, användning av ljudabsorberande materialsamt pedagogernas medvetenhet och arbete kring ljudmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)