Effekter av decentralisering inom psykiatrisk vård: En jämförelse mellan Sverige och Italien

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: BakgrundPsykiska sjukdomar har blivit, och kommer fortsätta att bli allt vanligare i framtiden, iSverige likväl som globalt. Samtidigt har stora delar av världen genomförtdecentraliseringsreformer inom den psykiatriska vården, både påhuvudmannaskapsnivå och på verksamhetsnivå. Organisering och styrning av enoffentlig service är avgörande för dess serviceproduktion. För att psykiatrin således skakunna möjliggöra kvalitativ och effektiv vård i en värld präglad utökad psykiskproblematik, är det fundamentalt att psykiatrin förvaltas på ett adekvat sätt.Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva effekterna av decentralisering inom psykiatriskvård.Teori: Uppsatsen utgår ifrån teorier beträffande decentralisering. Ett teoretiskt ramverkutarbetat av Pollitt (2009), grundat i decentraliseringsteori, har använts somanalysverktyg i uppsatsen.Metod: För att uppnå syftet har vetenskaplig litteratur, vilka beskrivit effekter av psykiatriskareformer i Sverige och Italien, analyserats medhjälp av ett teoretiskt ramverk. Sverigeoch Italien har valts som studieobjekt eftersom båda länderna genomfört liknandepsykiatriska decentraliseringsreformer, vilka liknar de reformer som präglat stora delarav världen de senaste 50 åren. En systematisk litteraturstudie valdes som metodansatsi syfte att få heltäckande och systematisk översikt över studieobjekten. Jämförelsenmellan de två länderna möjliggjorde identifikation av likheter och skillnader mellanländerna, som sedermera gav en bild av generella respektive nationelladecentraliseringseffekter.Resultat: Efter genomförd analys av de vetenskapliga studierna, har det framgått att majoritetenav de decentraliseringseffekter som framkommit i litteraturen är negativa. Effekter såsom samordningsbrister och otydliga ansvarsområden mellan psykiatriska huvudmänhar präglat den svenska psykiatrin, medan ojämlik serviceproduktion, både på interochintra-regional nivå, är den effekt som framträder mest i litteraturen rörande denitalienska reformen.Slutsats Uppsatsen har visat på hur decentralisering av en offentlig funktion kan se ut, samtvilka effekter det kan komma att få. Uppsatsen har kunnat påvisa att det är fundamentaltatt bejaka andra faktorer, så som administrativ indelning, välfärdsmodeller, politiskasystem samt kulturella och ekonomiska faktorer, i diskussionen gällandedecentralisering och dess effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)