Effekter av decentralisering inom psykiatrisk vård: En jämförelse mellan Sverige och Italien

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Bakgrund Psykiska sjukdomar har blivit, och kommer fortsätta att bli allt vanligare i framtiden, i Sverige likväl som globalt. Samtidigt har stora delar av världen genomfört decentraliseringsreformer inom den psykiatriska vården, både på huvudmannaskapsnivå och på verksamhetsnivå. Organisering och styrning av en offentlig service är avgörande för dess serviceproduktion. För att psykiatrin således ska kunna möjliggöra kvalitativ och effektiv vård i en värld präglad utökad psykisk problematik, är det fundamentalt att psykiatrin förvaltas på ett adekvat sätt. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva effekterna av decentralisering inom psykiatrisk vård. Teori: Uppsatsen utgår ifrån teorier beträffande decentralisering. Ett teoretiskt ramverk utarbetat av Pollitt (2009), grundat i decentraliseringsteori, har använts som analysverktyg i uppsatsen. Metod: För att uppnå syftet har vetenskaplig litteratur, vilka beskrivit effekter av psykiatriska reformer i Sverige och Italien, analyserats medhjälp av ett teoretiskt ramverk. Sverige och Italien har valts som studieobjekt eftersom båda länderna genomfört liknande psykiatriska decentraliseringsreformer, vilka liknar de reformer som präglat stora delar av världen de senaste 50 åren. En systematisk litteraturstudie valdes som metodansats i syfte att få heltäckande och systematisk översikt över studieobjekten. Jämförelsen mellan de två länderna möjliggjorde identifikation av likheter och skillnader mellan länderna, som sedermera gav en bild av generella respektive nationella decentraliseringseffekter. Resultat: Efter genomförd analys av de vetenskapliga studierna, har det framgått att majoriteten av de decentraliseringseffekter som framkommit i litteraturen är negativa. Effekter så som samordningsbrister och otydliga ansvarsområden mellan psykiatriska huvudmän har präglat den svenska psykiatrin, medan ojämlik serviceproduktion, både på interoch intra-regional nivå, är den effekt som framträder mest i litteraturen rörande den italienska reformen. Slutsats Uppsatsen har visat på hur decentralisering av en offentlig funktion kan se ut, samt vilka effekter det kan komma att få. Uppsatsen har kunnat påvisa att det är fundamentalt att bejaka andra faktorer, så som administrativ indelning, välfärdsmodeller, politiska system samt kulturella och ekonomiska faktorer, i diskussionen gällande decentralisering och dess effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)