Att förebygga förändringsmotstånd i en organisation i samband med IT-implementation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem

Författare: Daniel Åhlin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En stor utmaning för många organisationer och företag i samband med implementation av informationssystem är förändringsmotstånd. Förändringsmotstånd kan bli problematiskt ur en organisatorisk synvinkel om det oppositionella beteendet leder till minskad effektivitet och produktivitet. Denna studie inbegriper en kvalitativ undersökning av en organisation som genomgick en omfattande digitaliseringsprocess varav förändringsmotstånd som faktor visade sig vålla stor problematik. Studien visar att en organisation redan innan en IT-implementation inleds bör inventera sin egen förändrings- och IT-mognad. Det är även viktigt att som organisation utforma en tydlig kravbild gentemot IT-leverantören gällande den nya systemlösningen. Slutligen bör en organisation utarbeta en intern kommunikationsplan för att på ett tydligare sätt kunna lyfta fördelar med de nya informationssystemen inom den egna organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)