Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. I en ny arbetsmiljö, där många delar upp sin arbetstid mellan kontor och distansarbete, blir det viktigt för företag att förstå hur denna omställning påverkar motivationen hos de anställda. Den bakgrunden leder till syftet med denna studie, vilket är att öka förståelsen för hur hybridarbete, de vill säga när man delar upp sin arbetstid mellan på-platsen och distansarbete, påverkar motivationen hos de anställda. 14 semistrukturerade intervjuer har genomförts med både chefer och medarbetare hos tre separata företag för att samla in datan till grund för analysen. En abduktionsinspirerad ansats innebär att teorin och empirin utvecklats simultant för att påverka analysen och slutsatserna som dragits. Efter en tematisering av empirin gav de oss huvudkategorierna Autonomi, Feedback, uppgiftsidentifikation, uppgiftssignifikans, färdighetsvariation, upplevd effektivitet, upplevd motivation och relation till kollegor. Dessa kategorier analyserades sedan med hjälp av teoretiska referensramen för att dra slutsatser av arbetet. Slutsatserna vi drar utifrån analysen beskriver vilka motivationsfaktorer som påverkas positivt, negativt eller har oklar påverkan av hybridarbete. Vidare drar vi slutsatsen att det går att identifiera faktorer som påverkar motivation negativt till följd av hybridarbete, begränsa och behandla dessa så att man ändå kan dra nytta av de faktorer som har en positiv påverkan på den totala motivationen hos den anställde. Vidare nämner vi ett antal rekommendationer för organisationer att genomföra detta i praktiken såväl som vidare forskningsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)