Att starta ett eget företag - Hur gör man?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Atosa Majd; [2011-03-02]

Nyckelord: affärsidé; ekonomisk planering; marknadsföring;

Sammanfattning: Syfte med mitt arbete var att undersöka hur man ska göra för att starta ett eget företag, vilka problem som kan uppstå under resans gång och vilka fördelar och nackdelar som det är med att driva en egen verksamhet.Uppsatsen påbörjades år 1997. Materialet till undersökningen samlades genom litteraturstudier, intervjuer med ägarna till olika kaféer runt om i Göteborg och information från Arbetsförmedlingen och Företagsetablering (ALMI). Därefter skedde sammanställning och bearbetning av materialet. Uppdatering och färdigställande av arbetet har gjorts under år 2008. Många av de kaféer jag vände mig till har bytt ägare, några hade samma ägare och några existerade inte längre. Eftersom ingen av ägarna har velat delta i ny intervju, har det varit svårt att beskriva situationen för kaféägarna år 2008.Det finns olika företagsformer som man kan välja bland med dess för/och nackdelar och valet är väldigt individuellt. Man måste ha ett startkapital som kan finansieras bl.a. genom ett lån från banken om man har en bra affärsplan. Det finns också möjlighet till annan ekonomisk hjälp i form av olika bidrag och lån som man kan söka hos olika myndigheter.En unik affärsidé, bra marknadsföring och kontinuerlig reklam är byggstenar för en lyckad verksamhet. Ekonomisk planering, budget och andra ekonomiska kalkyler behövs för kontroll över verksamheten och begränsning av eventuella ekonomiska förluster.Att driva egen verksamhet är ett utmanande och stimulerande arbete. Man får dagligen kontakt med nya och spännande människor och har friheten att bestämma över sitt jobb. Dessa faktorer har varit det främsta skälet till att jag skulle vilja starta eget efter mina studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)